BAE Systems Hägglunds AB

Gör ditt examensarbete hos oss!

Hos oss på BAE Systems Hägglunds är ditt exjobb inte bara ett led i din utbildning utan också en bra möjlighet för oss att få lära känna dig som vår potentiella framtida medarbetare.

Våra värderingar är Pålitlig, Innovativ och Djärv och dessa egenskaper söker vi även hos dig. Ditt engagemang och din nyfikenhet driver vår verksamhet framåt.

Aktuella exjobbsförslag hittar du här nedan, har du en egen idé kontakta Helena Olofsson, helena.olofsson@baesystems.se

Välkommen med din ansökan!

BAE Systems Hägglunds

Vi är baserade i Örnsköldsvik, i hjärtat av Höga Kusten, och jobbar med framtidens

teknik för att leverera produkter och tjänster med militär kapacitet som skyddar människor

och bidrar till nationell säkerhet och försvarsförmåga. Hälften av våra 1000 medarbetare är

verksamma inom forskning och utveckling. AI, Cyber Security, elhybrid-drift, AR och innovativ

3D-printing är några av teknikerna som implementeras i våra världsberömda produkter –

stridsfordonet CV90 och bandvagnen BvS10 – som används i räddnings- och fredsbevarande

uppdrag världen över.

Aktuella exjobbsförslag

Digitalisering av prioriteringsordning i produktion

Strategiska beslut om att föra BAE in i industry 4.0 och ökad efterfrågan av BAE;s produkter, leverans med kort ledtid behöver underlag från konstruktion till produktion digitaliseras. Tiden mellan koncept till färdig vagn blir kortare och därför behöver BAE ett produktionsstöd som är digitaliserat i större utsträckning.

Produktionslinan har SAP som affärssystem där operationsgång av detaljer och skrov styrs. Produktionsstart, ledtider och värdeskapande tid följs upp genom SAP stödet. Om produktionsordningen behöver omprioriteras används ett externt program och mycket manuellt arbete som efterföljd. BAE efterfrågar en förenkling i produktionsstyrningen genom ett mer digitaliserat arbetssätt

Standardisera arbetssätt vid produktionsförberedelser i bearbetningen

Strategiska beslut om att föra BAE in i industry 4.0 och ökad efterfrågan av BAE;s produkter och leverans med kort ledtid behöver underlag från konstruktion till produktion digitaliseras. Ny anställningar och programvaror ska införas på bearbetningsavdelningen för att möta ökad orderingång.

Arbetslaget på bearbetningen behöver ett standardiserat sätt att arbeta mellan förberedelser och programmering. processen att beskriva råmaterial, nollpunkt och uppspänning, detta för en tydlighet för operatören så avvikelser och felbearbetningar utförs.

Digitala underlag för svets

Strategiska beslut om att föra BAE in i industry 4.0 och ökad efterfrågan av BAE;s produkter och leverans med kort ledtid behöver underlag från konstruktion till produktion digitaliseras. Tiden mellan koncept till färdig vagn blir kortare och därför behöver BAE ett produktionsstöd som är digitaliserat i större utsträckning än tidigare.

Produktionslinan har SAP som affärsystem där operationsgång av detailjer och skrov styrs. Produktionsstart ledtider och värdeskapande tid följs upp genom SAP stödet. Ritningar och instruktioner för produktion har ett liknande stödprogram där pappersritnings används i stor utsträckning. Uppdraget är att undersöka möjligheterna till digitala stöd och ritningar för produktionen från plåt till skrov.

Lagstiftning

BAE Systems Hägglunds har behov av laglistor inom miljö, arbetsmiljö samt trafik- och fordonsområdet som underlag i vårt anbuds- och offertarbete vid förhandlng med kund men även som del av besiktningsunderlag för klassificering av fordon.

Framtagande av två laglistor, en för stridsfordon och en för bandvagn. Laglistorna ska omfatta gällande lagstiftning; EU, ECE, AFS, UNECE inom områdena: miljö, arbetsmiljö, trafik och fordonslagstiftning.

Det ska framgå av listorna vilka paragrafer som är tillämpliga för oss och vilka som är undantagna. Listorna ska vara lätt att uppdatera och det ska gå att lägga in kommentarer i listorna. Listorna ska kunna ta hänsyn till att fordon kan klassas i olika kategorier (N2, N3, M3, T1, …) beroende på kundens önskemål. Det ska vara möjligt att för varje utvecklingsprojekt/fordonstyp fylla i uppfyllnadsgrad per paragraf. Listorna ska skrivas i excel och vara möjliga att importera till DOORS.

EM - Simulering

Elektromagnetiska (EM) simuleringar kan utföras inom många olika områden i samband med fordonsutveckling, t.ex. för att studera antenninstallationer, skärmning eller strålningsrisker. Simuleringar kan utföras i tidigt utvecklingsskede för att uppnå en bättre installation med färre iterationer eller som komplement till vissa prov.

Målet med detta examensarbete är att utföra EM-simuleringar i programvaran CST i syfte att studera RADHAZ (strålningsexponering för personal i närheten av antenner) och antenna crosstalk för antenner monterade på det nya CV90-tornet. Dessutom ska validering mot tillgängligt mätdata genomföras för att avgöra vilken upplösning som krävs på simuleringsmodellen och vilka inställningar som bör användas för att kunna uppnå rimliga resultat. Detta kan involvera modellering av antenner eller att anskaffa modeller från antenntillverkare.

Examensarbetet bör också redogöra för vilka fördelar och utmaningar som finns med att i fortsättningen använda EM-simuleringar i större omfattning.

Metodutveckling: Produktvisualisering

BAE Systems Hägglunds befinner sig i en expansiv period. En mängd kundprojekt genomförs blandat med initiativ kopplade till digitalisering. Vårt företag genomgång en omfattande förändring genom de projekt som pågår där digitalisering, effektivitet och framtid är ledorden. Inom ramen för detta finns behov av att effektivt och med hög kvalitet kunna visualisera nuvarande och framtida produkter med hög fidelity och fotorealistisk finnish.

BAE Systems Hägglunds använder idag en uppsjö av programvaror och ingenjörsverktyg som stödjer utvecklingsfaserna. Detta examensarbete ämnar, att med dessa som bas, utveckla en metod för produktvisualisering som levererar stöd både till vår marknadsavdelning i form av renderingar och animeringar till försäljningsmaterial och även stöd till övriga företaget där renderingar, animeringar och Extended Reality i framtiden ligger till grund för kundreviewer samt utbildningar och stöd till monteringsunderlag.

Arbetsuppgiften är att lämna förslag på hur Produktvisualiseringen som funktion kan förbättras och vilka programvaror och kompetenser som måste erhållas.

Tjänsteutveckling mha digital fordonsdata, H-HUMS

BAE Systems Hägglunds AB tillverkar världens mest moderna stridsfordon, CV90. Den digitala eletronikarkitekturen behandlar 1000-tals meddelanden, digitala videoströmmar från 10-tals olika kamerasystem, RADAR och ett hundratal ytterligare sensorer och aktuatorer. Vagnen har ett avancerat Built-in Test (BIT) och Health Usage and Monitoring System (HUMS) som hjälp till besättning och tekniker. Hägglunds vill nu ta steget att utveckla användandet av all data inom fordonen med en "off-board" lösning (H-HUMS) . Lösningen är tänkt att stödja både Hägglunds och våra kunder med nya funktioner och tjänster.

Examensarbetet skall ge beslutsstöd till Hägglunds ledningsgrupp om väg framåt.

Beslutsunderlaget skall byggas på litteratur- och fallstudier samt intervjuver av företag med aktuella offboardlösningar i vissa fall kallat "Fleet management". Studierna och intervjuer skall påvisa kostnadsnyttan med investeringen av offboardlösningen tillsammans med exempel på tjänsteportföljen (ex Condition based maintainance och Fleet monitoring system) underbyggd av faktainsamlingen.

Som del av slutrapporten skall det också göras en uppskattning av vinsterna med ett H-HUMS under verifierngs-, garanti- och retrofitfasen av det kommande CV9035 projektet till Slovakien. Detta kommer att medge stor insyn i hur Hägglunds jobbar internationellt samt djup förståelse av världens mest moderna stridsfordonssystem.

Utöver ovan nämnda: Samverkan med pågående FoU, Lista på tänkbara leverantörer, Inledande kravställan rörande dataöverföring och tillhörande cybersäkerhetskrav.

Autonom övervakning av testmiljö

Omfattande komponentprov är en viktig förutsättning för att säkerställa en driftssäker produkt. Detta är i synnerhet viktigt inom försvarsindustrin där produkterna ofta används i tuffa och ibland farliga miljöer. Vibrationsprov och utmattningsprov är två vanliga och viktiga provtyper. Dessa pågår ofta under många dagar/veckor och haverier kan skada inte bara testobjektet utan även den drivande eller kringliggande utrustningen om inte provet avbryts i tid. Detta gör att dessa typer av prov traditionellt kräver regelbunden tillsyn av personal, vilket gör att provgenomförandet både blir personalkrävande och tidskrävande.

BAE Systems Hägglunds önskar att förbättra övervakningsförmågan för prov av typ vibrationsprov och utmattningsprov. Målsättningen med exjobbet är identifiera, föreslå och testa systemlösningar som dels möjliggör manuell övervakning på distans, samt förmår att automatiskt avbryta proven vid oförutsedda händelser. De autonoma systemlösningarna kan bestå av flera element, såsom t.ex. bildanalys i realtid, akustisk analys av ljudbild, införande av laserridåer, övervakning av accelerationsnivåer (t.ex. Shock-Respons-Spectrum-analys), diverse sensorer, etc. Om systemet beslutar att provet måste stoppas skall detta kommuniceras via digitala signaler på ett I/O-kort, samt önskvärt även till operatören via t.ex. sms eller ett mail.

Examensarbetet kan avgränsas till att behandla delar av en sådan systemlösning. Lösningarna bör vara modulära så att flera av dem kan kombineras på ett smidigt sätt.

Studie i utveckling av felsökningskoncept

Hägglunds produkter av idag innehåller mer och mer elektronik och mjukvara vilket medför behov av omfattande kunskaper i felsökning. Rena mekaniska produkter har felsökningskedja som för det mesta är logisk medans dagens produkter som innehåller mera intelligens kräver en annan felsökningsfilosofi och metod för att hitta felorsak. Hägglunds är i behov av att utveckla ett koncept som på ett effektivt sätt kan hjälpa till att hitta fel.

Utveckling av felsökningskoncept genom att: Utifrån tidigare studier och examensarbete av olika koncept göra en större fördjupning där hänsyn tas till kriterier såsom kostnad, tid för implementering, samt jämföra olika koncept med varandra, där nästa steg skulle vara hur användningen av metoden passar och fungerar för en tekniker. Målet med konceptet kommer förhoppningsvis göra det möjligt att nyttja resurser mer effektivt. I följd av detta kommer i bästa fall även produktionsprocessen bli mer miljövänlig då produktionslinjen blir mer effektiviserad.

Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 13 november 2022.

Anställningsform Säsongsarbete
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Ort Örnsköldsvik
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/201
Publicerat 2022-09-21

Tillbaka till lediga jobb